Zonnehart

Onze kijk op onderwijs

Een kind is geen losstaand fenomeen. Om te komen tot een optimale ontwikkeling houden we rekening met verschillende factoren

 • in het kind
 • in de nauwe en ruimere sociale omgeving (ouders en thuismilieu, leerkrachten en medewerkers verbonden aan school)
 • in de materiële omgeving

1.    Zonneharts kijk op onderwijs/opvoeding aan de leerlingen

Zonnehart is een vrije katholieke school. Wij stellen ons actief open voor al wie in onze maatschappij, op welke manier ook, noden heeft.  Wij laten de kinderen christelijke waarden ervaren.  Wij streven de totale vorming van de persoon na.  De ontplooiing van hoofd, hart en handen staat daarin centraal.

Zonnehart wil een antwoord bieden op de individuele hulpvraag van elk kind, dit met respect  voor de eigenheid van elk kind. We willen dat het aanbod hen boeit en zoeken naar hun positieve inbreng. We willen dat de leerlingen gelukkig zijn, waar mogelijk met een zo groot mogelijke graad van zelfstandigheid. Ook wie niet kan spreken of heel afhankelijk is, heeft bij ons iets te zeggen. Onderwijs zien we niet als eenrichtingsverkeer. We streven naar een positieve interactie tussen leerling en begeleider en tussen leerlingen onderling.

Zonnehart stimuleert de kinderen – waar mogelijk – binnen de 7 leergebieden.

Onze eigen klemtonen situeren zich als volgt:

Sociaal – emotionele ontwikkeling

Een goede ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling zien we als uitgangspunt:

 • Geborgenheid en veiligheid bieden (warme sfeer, rust, duidelijkheid).

 • Werken aan een positief zelfbeeld door ondersteuning en waardering van de eigen mogelijkheden.

 • Aandacht en respect voor de verschillende gevoelens en de eigen persoon. Hierbij streven we naar emotioneel evenwicht en aangepast sociaal gedrag op basis van christelijke waarden: beleefdheid, respect, eerlijkheid, verdraagzaamheid, milieubewustzijn. Afhankelijk van het niveau van het kind worden deze waarden vertaald in normen of handelingsregels.

Leren leren

Om het leerproces te stimuleren, vinden we het nodig een duidelijk zicht te krijgen op ieders mogelijkheden en problematieken (goede diagnostiek – weten wat kinderen kunnen en aankunnen, motivatie en betrokkenheid kennen, werken binnen de zone van de naaste ontwikkeling). Daarbij hebben we aandacht voor werken in kleine stapjes, veel herhaling en consequent handelen. Samenwerking met ouders, multidisciplinaire werking, aangepaste leeromgeving (voorspelbaarheid, rust, prikkelreductie) ondersteunen dit leerproces.

Communicatie en taal

Op vlak van communicatie en taal selecteren we de beste vorm van communicatie met een kind. De beste vormen zijn deze die het best aansluiten bij wat het kind kan en aangeeft. Het doel is dat de leerling begrepen wordt en dat hij de wereld rondom zich begrijpt.

Motorische ontwikkeling en lichamelijke opvoeding

De motorische ontwikkeling krijgt in onze school de nodige aandacht.  Bewegingsruimte vinden we belangrijk.  Volgens de noden van de leerlingen bieden we basale stimulatie, maximaal lichamelijk comfort of leren we hen veilig, aangenaam en zelfstandig bewegen.  De gezondheid van het kind en de transfer naar het dagelijks leven staan hierbij centraal.

Muzische vorming

Zonnehart brengt verschillende vaardigheden aan waarmee de leerlingen creatief kunnen zijn en hun vrije tijd zinvol invullen.

Wereldoriëntatie

Zonnehart vindt de veiligheid en gezondheid van de leerlingen belangrijk.  Enerzijds willen we een gezonde en veilige omgeving bieden. Anderzijds willen we veilig en gezond gedrag aanleren. We hechten veel belang aan de redzaamheid van de leerling.

Wiskunde:functioneel rekenen

Op het vlak van functioneel rekenen brengen we vaardigheden aan zoals tellen, omgaan met geld, rekentaalbegrippen.  We oefenen dit in allerhande situaties ( koken, winkelen, tafel dekken, gezelschapsspelen…)  met oog op bruikbaarheid in hun leefwereld.

2.    Zonneharts kijk op samenwerking met de ouders

Zonnehart vindt de thuissituatie de basis en een blijvende ondersteuner van de ontwikkeling.

We vinden het belangrijk samen met de ouders te zoeken en te werken aan wat het beste is voor de ontwikkeling van het kind.  Transfer van  het aangeleerde naar de ruimere omgeving, integratie (waar mogelijk) heeft pas dan slaagkansen.

Voor Zonnehart betekent dit t.a.v. ouders (of wie thuis de opvoeding behartigt):

 • Luisterbereidheid
 • Respectvolle houding
 • Ondersteuning met de nodige discretie
 • Betrokkenheid van de ouders bij het beleid
 • Goede communicatie en eerlijke informatie-uitwisseling omtrent het kind (informeel en formeel: oudercontact, leerlingbespreking…)

Informatie omtrent de thuissituatie wordt opgevraagd in functie van een betere pedagogische werking met het kind.

3.    Zonneharts kijk op de multidisciplinaire werking en op attitudes van het personeel

In Zonnehart bouwen het personeel en directie samen de visie uit.

We willen als TEAM tegemoet komen aan de zorgvraag van de leerling:

 • Voldoende overlegmomenten
 • Didactische en pedagogische ondersteuning
 • Klasoverschrijdend werken; differentiatie en individualisatie

Volgende attitudes willen we behartigen:

 • Menselijkheid, warmte, inlevingsvermogen
 • Dynamisme en creativiteit
 • Verantwoordelijkheidszin
 • Professionaliteit met aandacht voor nieuwe evoluties
 • Flexibiliteit en geduld

 

Verder willen we:

 • Iets van onszelf in het werk leggen
 • Kunnen relativeren en zelfkritisch zijn
 • Tevreden zijn met kleine vorderingen van de leerlingen door stapsgewijs te werken
 • Waarden voorleven
 • Waardering uitspreken t.o.v. collega’s en leerlingen

 

4.Zonneharts kijk op een goede schoolomgeving/infrastructuur

Een goede materiële omgeving kan de ontwikkeling ondersteunen.

Zonnehart streeft naar:

 • Aangepast didactisch materiaal
 • Goede infrastructuur: veilig, tegemoetkomend aan de zorgvraag van de leerling, ergonomisch ook t.a.v. het personeel.

Contacteer ons

Adres : Sportlaan 18, 8211 Aartrijke

E-Mail: info@zonnehart.be
Tel: 050 54 84 35