Zonnehart

buitengewoon onderwijs type 2

Traject binnen onze school

Zonnehart biedt kwalitatief hoogstaand onderwijs aan kinderen met een mentale beperking (IQ minder dan 60).
Ook kinderen met een mentale beperking en bijkomende zorgvragen vanuit syndromen zoals ADHD, autismespectrumstoornis, CVI , syndroom van Down, rettsyndroom,…kunnen bij ons terecht. Ook bij bijkomende problemen met het zien, horen of met de motoriek voorzien we aangepast onderwijs.

We werken voor alle kinderen binnen type twee een individueel programma uit, kaderend binnen de 8 ontwikkelingsdoelen. Afhankelijk van de mogelijkheden van de kinderen brengen we kennis, vaardigheden en attitudes in kleine groep of individueel aan.

Een kind kan gerust een aantal jaren bij eenzelfde leerkracht blijven wanneer deze klasgroep het beste is voor de totale ontwikkeling. Eventueel werken we klasoverschrijdend.
We spreken dan ook van pedagogische eenheden en niet van klassen omdat we met verschillende ontwikkelingscriteria rekening houden bij  het vormen van de eenheid (groep) waarbinnen het kind best in zijn totaal kan ontwikkelen. Zowel de leeftijd, de beste leeromgeving (een open of meer afgebakende structuur) en de leermogelijkheden spelen hierbij een rol.

Traject kleuters:

Zonnehart heeft twee pedagogische eenheden (PE) voor kleuters: afhankelijk van het cognitief, sociaal en emotioneel ontwikkelingsniveau leggen we per kind eigen accenten binnen een individuele of groepsaanpak.

  • PE Sylvie is vooral gericht op kleuters die een prikkelrijke omgeving aankunnen en deugd hebben aan sociale interacties.
  • PE Christel is afgestemd op kleuters die nood hebben aan een heel duidelijk gestructureerde omgeving, vaak vanuit een diagnose ASS. We bieden een auti-aanpak afgestemd op hun manier van prikkelverwerking. De materiële uitrusting, omgangsstijl en aanpak is daarop afgestemd

Traject in de lagere school voor leerlingen met een overwegend licht/matig of matig/ernstig verstandelijke beperking:

Voor deze leerlingen zoeken we  intensief maar op een speelse manier uit hoe we het best het lezen, rekenen en schrijven kunnen aanbrengen. We stellen altijd de toepasbaarheid in het dagelijkse leven voorop. Voor kinderen waarvoor deze technische vaardigheden te moeilijk zijn, leggen we meer accenten op andere vormen van communicatie zoals SMOG, omgaan met afbeeldingen, maatschappelijk lezen en ook op sociale, vrijetijds- en redzaamheidsvaardigheden.

  • Er zijn vier pedagogische eenheden (PE Katrien/ PE Nathalie/ PE Lieselot/ PE Dorien). De indeling is deels gebaseerd op leeftijd. We kijken vooral binnen welke klascontext de totale ontwikkeling  (cognitief, emotioneel, sociaal, motorisch…) van het kind het best kan evolueren. PE Katrien is een pedagogische eenheid met een meer afgebakende visuele structuur. 

Traject in de lagere school voor leerlingen met een ernstig meervoudige beperking(EMB) en leerlingen met ernstige/diepe verstandelijke beperking en uitgesproken nood aan structuur (ASS of ADHD)  

  • PE Gwendoline: In deze pedagogische eenheid begeleiden we leerlingen met een ernstig meervoudige beperking, die gebaat zijn bij een rustige omgeving en basale omgangsstijl. We stimuleren vooral de nabijheidszintuigen en bieden aangename lichamelijke ervaringen aan. Vanaf okt 2016 is deze werking geïntegreerd in snoezelnest (Rozenweelde)
  • PE Gwen/Kaatje: In deze pedagogische eenheid verblijven leerlingen met een jonge ontwikkelingsleeftijd (tot 1,5 jaar) en nood aan een duidelijke structuur (vaak vanuit autismespectrumstoornis).  De nadruk ligt op een gepast aanbod van zintuiglijke en bewegingservaringen, rekening houdend met hun zintuiglijke gevoeligheden en hun nood aan nabijheid en begeleide interacties.
  • PE Nancy: In deze pedagogische eenheid zijn leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd tussen 1,5 en 3 jaar, die veel nood hebben aan duidelijkheid en betrouwbaarheid. We werken aan basiscommunicatie, persoonlijke redzaamheid en vrijetijdsinvulling binnen een duidelijke en veilige structuur (ASS).

Traject in het gewoon onderwijs

Leerlingen met een attest type 2 die het gewoon onderwijs wensen te volgen, kunnen beroep doen op onze gespecialiseerde ION-ondersteuning vanuit Zonnehart. Contacteer hiervoor de directie.

Contacteer ons

Adres : Sportlaan 18, 8211 Aartrijke

E-Mail: info@zonnehart.be
Tel: 050 54 84 35